InicioMundo Manga Anime Juego
Glosario de Los Doce Reinos

A continuación se despliega un listado breve de términos para que usted pueda acceder rápidamente a una definición específica. Para una mejor comprensión de la historia, visite las secciones a través de la barra roja de botones.

Aozaru
Asano
Atsuyu
Bafuku
Chousai
Choyu
Daishiba
Daishigu
Daishiko
Daishito
Daisohaku
En
Enho
Enki
Fumin
Gekkei
Genbu
Goyu
Gyoku
Gyoso
Gyotei
Hakuchi
Han
Hanjyu
Hekika Genjun
Hekisojo
Hinman
Hisen
Ho
Ho y O (Aves)

Horai
Humanos
Ikuya
Isoku
Itan
Jyoyo
Kaikyaku
Kankin
Kei
Keikei
Keiki
Kijyu
Kiki
Kingen
Kirin
Kitsuryo
Ko
Kocho
Kogo
Kokai
Kokki
Komatsu
Kosho
Koya
Kyo
Kyoki
Kyo-O
Mares
Mitad-Bestia
Monte Ho

Nakajima
Nyokai
Nyosen
Rakushun
Rangyoku
Ranka
Ren
Rey
Ribi
Riboku
Rike
Risai
Riyo
Rokuta
Ryu
Sai
Saiho
Saikyo
Sai-O
Sairin
Sankyaku
Seicho
Seikyo
Seiobo
Seisho
Seishu
Sekki
Sennin
Shashinboku
Shinsen

Shirei
Shitsudo
Shokei
Shoku
Shoryu
Shuko
Shun
Shusei
So
Sugimoto
Sugu
Suigu
Suzu
Tai
Taiho
Taika
Taiki
Taisai
Tenba
Tenken
Tentei
Toki
Totetsu
Yaboku
Yojyu
Yoko
Yoma
Yoso
Yowa
Yuka

The Twelve Kingdoms es material registrado y protegido por derechos de autor.
La titularidad de los derechos corresponden, según el caso:
NHK (Japan Broadcasting Corporation) | Studio Pierrot | Konami | Fuyumi Ono | Akihiro Yamada